Khi tôi đang đi du lịch cùng vài người bạn thì phát hiện một gia đình bị mắc kẹt bên đường. Các bạn tôi lập tức đến giúp đỡ. Họ làm xe nổ máy, trò chuyện với cha mẹ của gia đình đó, rồi gởi cho họ ít tiền đổ xăng. Người mẹ cảm ơn không dứt, nhưng họ nói, “Chúng tôi rất vui khi giúp các bạn, chúng tôi làm vì danh Chúa Giê-xu.” Khi chúng tôi rời khỏi, tôi nghĩ các bạn tôi đã giúp người gặp khó khăn cách thật tự nhiên, và thừa nhận Chúa là khởi nguồn lòng rộng rãi của họ.

Phi-e-rơ và Giăng cũng đã tỏ lòng rộng rãi cách vui vẻ khi chữa lành cho người què ăn xin bên ngoài đền thờ Giê-ru-sa-lem (Công. 3:1-10). Sự việc này khiến họ bị bắt và giải đến trước các bậc cầm quyền để tra hỏi, “Nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều nầy?” Phi-e-rơ trả lời, “Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật. . .  xin tất cả quí vị và toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy biết rằng nhờ danh của Đức Chúa Giê-xu Christ người Na-xa-rét, Đấng mà quí vị đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, và chính nhờ danh ấy mà người nầy được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quí vị đây” (Công 4:7-10).

Nhân từ là một bông trái của Thánh Linh (Gal. 5:22), và là một bối cảnh đầy sức mạnh để bày tỏ cho người khác biết về Chúa cách chân thật. David McCasland


Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã hy sinh mạng sống vì tội lỗi của chúng con để chúng con được sống. Chúng con biết ơn Ngài vì bởi cớ Ngài đã chết và sống lại, chúng con có sự bảo đảm rằng ngày kia chúng con sẽ ở với Ngài tại nơi không còn có sự chết.

Hành động nhân từ dạy về tình yêu của Đức Chúa Trời nhiều hơn bài giảng.