Tại đất nước Châu Phi, nơi Roxanne bạn tôi sống thì nước là mặt hàng quý giá. Mọi người thường phải đi rất xa để lấy nước từ những con sông nhỏ bị ô nhiễm gây bệnh tật và chết chóc. Việc thiếu nước đã gây khó cho các tổ chức như trại trẻ mồ côi và hội thánh khi phục vụ người dân. Nhưng đó là khởi đầu để thay đổi.

Dưới sự lãnh đạo của Roxanne và quà từ thiện từ những người đáng mến ở các hội thánh, những giếng nước sạch bắt đầu được đào. Hiện có ít nhất là sáu giếng nước sạch đã hoạt động, khiến nhà thờ trở thành trung tâm của hy vọng và khích lệ. Một trung tâm sức khỏe và mái ấm dành cho 700 trẻ mồ côi cũng sẽ được mở vì đã có nước.

Tình yêu tuôn chảy từ những người tin nơi Đấng Christ khi chúng ta kinh nghiệm được tình yêu và sự rộng lượng của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói trong I Côr. 13 rằng nếu không có tình yêu thương, lời nói chúng ta vang ngoài tai người nghe và đức tin chúng ta chẳng là gì cả. Sứ đồ Giăng nói nếu chúng ta có của cải vật chất và nhìn thấy nhu cầu của người khác mà đáp ứng thì đó là bằng chứng cho thấy tình yêu Đấng Christ tồn tại trong chúng ta (1 Giăng 3.16). Đức Chúa Trời muốn chúng ta đối xử “cách rộng rãi” (Thi 112:5) với những người cần yếu vì tấm lòng ân điển rộng rãi Ngài dành cho chúng ta.


Đừng ngơi phục vụ, làm lành

Với người thiếu thốn hãy dành trọn tâm

Đấng luôn thúc đẩy âm thầm

Sẽ ban phần thưởng gấp trăm ngàn lần. —Anon.

Lòng nhân từ là bộ đồ công sở mà đạo Cơ Đốc khoác lên mình.