Hãy hình dung chuyến đi mà không có hành lý. Thiếu các vật dụng cơ bản. Không thay quần áo. Không có tiền hay thẻ tín dụng. Nghe vừa dại dột vừa đáng sợ, phải không?

Nhưng đó chính xác là điều Chúa Jêsus bảo mười hai môn đồ làm khi lần đầu tiên Ngài sai họ ra đi rao giảng và chữa lành. Chúa Jêsus phán: “Ngoài cây gậy, đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bị, không tiền túi; chỉ mang dép, không mặc hai áo” (Mác 6:8-9).

Nhưng về sau, khi Chúa Jêsus chuẩn bị họ cho công việc sau khi Ngài đi, Ngài bảo các môn đồ: “Ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua” (Lu. 22:36).

Vậy, vấn đề ở đây là gì? Đó là lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời.

Khi Chúa Jêsus nhắc về chuyến đi đầu tiên đó, Ngài hỏi các môn đồ: “Khi Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?” Và họ đáp: “Không thiếu gì cả” (c. 35). Các môn đồ đã có mọi điều họ cần để làm điều Chúa kêu gọi họ làm. Chúa có thể ban cho họ năng quyền để hoàn thành công việc Ngài (Mác 6:7).

Chúng ta có tin rằng Chúa chu cấp mọi nhu cầu của mình không? Hay chúng ta cũng đang chịu trách nhiệm và hoạch định cá nhân? Hãy tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì cần thiết để thực hiện công việc Ngài.