Một người sẽ đánh đổi điều gì lấy chiếc Ipad mới? Một cậu bé 17 tuổi đồng ý đổi một quả thận!   Rất thích chiếc Ipad nhưng không đủ tiền mua, cậu sẵn sàng mạo hiểm làm phẫu thuật.

Trong Công vụ các sứ đồ 7, Ê-tiên chấp nhận mạo hiểm nhưng để công bố tin lành Chúa Giê-xu. Khi đang làm phép lạ, ông bị bắt giữ, bị vu cáo xúcphạm đến Đức Chúa Trời và luật pháp Môi-se và bị bắt giải đến Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (6:8-14). Trả lời câu hỏi của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Ê-tiên chấp nhận mạo hiểm và giảng những lời ông biết họ không muốn nghe. Ông nói rằng xuyên suốt lịch sử I-sơ-ra-ên, dân sự đã từ chối các sứ giả của Chúa. Và giờ họ lại từ chối Đấng Mê-si.

Lời giảng của Ê-tiên dấy lên sự phản kháng mạnh mẽ. “Họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tiên kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông” (c.57-58). Vì sao Ê-tiên mạo hiểm cuộc đời mình rao giảng về Chúa Giê-xu? Ông muốn người nghe biết bởi sự chết và sống lại của Ngài, họ không cần sống dưới luật pháp nữa nhưng sống trong ân điển và sự tha thứ (6:13-15, Ê-phê-sô 2:8-9). Chúa Giê-xu chịu chết để chúng ta được sự sống đời đời. –