Gần đây tai tôi có vấn đề  và tôi quyết định thử một liệu pháp còn đang gây tranh cãi là cho nhỏ sáp vài tai để lấy sạch bất cứ vật cản nào ảnh hưởng đến khả năng nghe của tôi. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ. Nhưng tôi rất muốn có thể nghe rõ hơn, và tôi sẵn sàng thử.

Việc “nghe rõ” trên bước đường theo Chúa của chúng ta còn quan trọng hơn việc nghe rõ trong đời sống rất nhiều. Trong Thi Thiên 40:6, Đa-vít nói rõ “Chúa không thích sinh tế hay tế lễ chay; Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội; nhưng Ngài đã mở tai con để nghe lời Ngài”. Từ “mở” trong câu này có thể dịch là “làm sạch”, và đó là điều Chúa mong muốn nơi chúng ta. Chúa muốn tai chúng ta mở ra để sẵn sàng nghe khi Chúa phán qua lời Ngài. Đôi khi, lỗ tai thuộc linh chúng ta có thể bị tắt nghẽn bởi những tiếng ồn của văn hóa xung quanh hoặc những giai điệu quyến rũ của cám dỗ và tội lỗi.

Chúng ta có thể hết lòng hướng về Chúa, giữ tai mình luôn mở để nhạy bén với tiếng Chúa. Khi Chúa phán, Ngài sẽ đặt lời Ngài trong lòng chúng ta, và chúng ta sẽ vui mừng làm theo ý muốn Ngài (c.8).