Một ngày trước ca đại phẫu, tôi chia sẻ với một người bạn rằng tôi sợ quy trình này. Cô ấy hỏi “Bạn sợ điều gì?”. Tôi đáp “Tôi sợ sẽ không tỉnh dậy sau gây mê”. Lập tức Anne cầu nguyện: “Cha ôi, Ngài biết tất cả nỗi sợ của Cindy. Xin Chúa trấn an lòng cô và cho cô sự bình an. Và, Chúa ôi, xin Ngài đánh thức cô sau ca phẫu thuật”.

Tôi nghĩ Chúa thích sự cụ thể như vậy khi chúng ta thưa chuyện với Ngài. Khi Ba-ti-mê, một người ăn xin mù lòa, kêu lớn xin Chúa Giê-xu giúp, Ngài hỏi “Con muốn Ta làm gì cho con? Anh thưa “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt”. Chúa Giê-xu phán “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con”(Mác 10:51).

Chúng ta không cần vòng vo với Chúa. Có lúc chúng ta cầu nguyện đầy chất thi ca như Đa-vít, cũng có lúc nói thẳng “Lạy Chúa, con xin lỗi vì những điều con vừa nói”, hay đơn giản “Chúa Giê-xu ơi, con yêu Ngài vì…”. Sự cụ thể với Chúa cũng là biểu hiện của đức tin chứng tỏ rằng chúng ta không nói chuyện với một Thượng Đế xa xôi nhưng với một Đấng chân thật, yêu thương chúng ta sâu sắc.

Chúa không cần những lời lẽ hoa mỹ song Ngài lắng nghe những điều tận đáy lòng chúng ta