Khi con người khoan sâu vào lòng đất, thông thường là để tìm mẫu đá, dẫn dầu hoặc tìm nguồn nước.

Trong Ê-sai 12, chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài, những người đang sống trong sa mạc tâm linh cũng như sa mạc địa lý, tìm ra “giếng cứu rỗi” của Ngài. Tiên tri Ê-sai so sánh sự cứu chuộc của Chúa với chiếc giếng có nguồn nước trong mát nhất có thể tìm thấy. Sau nhiều năm quay lưng lại với Chúa, dân tộc Giu-đa đã bị định bắt đi làm phu tù khi Chúa cho phép những kẻ xâm lược ngoại bang chinh phục dân tộc này, rải dân sự ra khắp nơi. Tuy nhiên, tiên tri Ê-sai nói, đám dân sót lại cuối cùng sẽ trở về quê hương như là dấu hiệu rằng Đức Chúa Trời ở với họ (Ê-sai 11:11-12).

Ê-sai 12 là bài thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài trong việc giữ lời hứa, đặc biệt là lời hứa cứu chuộc. Ê-sai khích lệ dân sự rằng sâu trong “giếng cứu rỗi” của Đức Chúa Trời, họ sẽ kinh nghiệm nguồn nước mát của ân điển, sức lực và niềm vui của Ngài (c.1-3). Điều đó sẽ làm tươi mới và thêm sức cho họ và đem đến lời ngợi khen và lòng biết ơn Chúa (c.4-6).

Chúa muốn mỗi chúng ta tìm thấy nhiềm vui sâu sắc, mát lành nơi giếng đời đời của sự cứu chuộc Ngài thông qua sự xưng tội và ăn năn.