Richard cần một sự thúc đẩy, và anh đã có nó. Anh đi leo núi với người bạn Kevin (người giữ dây thừng). Kiệt sức và sẵn sàng bỏ cuộc, Richard nhờ Kevin hạ anh xuống đất. Nhưng Kevin giục anh tiếp tục, nói rằng anh đã đi quá xa để bỏ cuộc. Lủng lẳng giữa không trung, Richard quyết định tiếp tục cố gắng. Ngạc nhiên thay, anh đã có thể với tới tảng đá và hoàn thành cuộc leo núi của mình nhờ lời khích lệ của người bạn.

Trong hội thánh đầu tiên, các môn đồ của Chúa Giê-xu đã khích lệ lẫn nhau tiếp tục noi gương Chúa và thể hiện lòng thương xót. Trong xã hội đầy dẫy sự suy đồi, họ đã tích cực khuyên bảo nhau sống thánh khiết (Rô. 12:1; I Tês. 4:1). Các tín hữu khích lệ nhau mỗi ngày như Chúa đã nhắc nhở (Công. 13:15). Họ đã khuyên giục nhau dự phần vào thân thể Đấng Christ (Rô. 15:30), giúp mọi người liên kết với hội thánh (Hêb. 10:25) và yêu thương ngày càng hơn (I Tês. 4:10).

Qua sự chết và sự phục sinh, Chúa Giê-xu đã kết nối chúng ta với nhau. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm và đặc ân với sự ban cho của Chúa để khích lệ các anh chị em tín hữu hoàn tất cuộc leo của sự tin cậy và vâng phục Ngài.