Mặc dù mỗi ngày tôi đều phải phụ thuộc vào công nghệ để làm việc, nhưng tôi không hiểu nhiều về cách thức hoạt động của nó. Tôi bật máy tính, mở Word và làm việc trên phần soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, việc không thể hiểu chính xác về các vi mạch, ổ cứng, kết nối Wi-Fi và màn hình hiển thị hoạt động như thế nào cũng không cản trở việc tôi được hưởng lợi từ công nghệ.

Xét trên một phương diện, điều này phản ánh mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Ê-sai 55:8-9 nhắc nhở chúng ta rằng Chúa trổi hơn chúng ta: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

Mặc dù chúng ta không hiểu hết về Chúa, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta tin cậy Ngài. Chúa đã chứng minh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8). Tin vào tình yêu của Chúa, chúng ta có thể bước đi với Ngài ngay cả khi cuộc sống dường như vô lý.