Có người nói rằng văn hào Mỹ Anne Herbert đã nguệch ngoạc cụm từ “Hãy bày tỏ lòng tốt cách tình cờ và thể hiện hành động đẹp cách bất chợt” trên tấm lót đĩa ở một nhà hàng vào năm 1982. Từ đó, câu nói đó đã được phổ biến qua phim ảnh và văn học, cũng như đóng góp vào kho tàng từ vựng của chúng ta.

Vấn đề là “Vì sao?” Vì sao chúng ta nên thể hiện lòng tốt? Với những người theo Chúa Jêsus, câu trả lời rất rõ ràng: Để bày tỏ lòng thương xót và nhân từ của Chúa.

Nguyên tắc đó được thể hiện trong Cựu Ước qua câu chuyện của Ru-tơ, là người vốn xuất thân từ Mô-áp. Cô là người ngoại quốc, sống ở vùng đất xa lạ, không hiểu ngôn ngữ và văn hóa. Hơn nữa, cô vô cùng nghèo khó, hoàn toàn lệ thuộc vào sự bố thí của những người không mấy quan tâm đến mình.

Nhưng có một người Y-sơ-ra-ên đã bày tỏ ân điển với Ru-tơ và dùng lời tử tế nói cùng cô (Ru. 2:13). Ông cho cô mót lúa trong ruộng mình, đó không chỉ là một hành động bố thí nhưng bởi lòng trắc ẩn, ông đã cho cô thấy lòng thương xót của Chúa, là Đấng mà cô có thể nương náu dưới bóng cánh Ngài. Cô trở thành vợ Bô-ô, trở nên một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời và là dòng dõi mà Chúa Jêsus được sinh ra để đem sự cứu rỗi đến cho thế gian (xem Mat. 1:1-16).

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được một hành động tử tế được bày tỏ trong danh Chúa Jêsus sẽ làm nên điều gì.