Một trong những bài thơ Cơ Đốc ra đời sớm nhất trong văn học Anh là “The Dream of the Rood” [tạm dịch: Giấc Mơ của Cây Gỗ]. Từ rood xuất phát từ tiếng Anh cổ có nghĩa là cây gậy hoặc cây cột, từ này chỉ về thập tự giá mà Đấng Christ bị đóng đinh. Trong bài thơ cổ này, câu chuyện đóng đinh được kể lại từ góc độ của cây thập tự. Khi cây gỗ này biết rằng nó được dùng để giết Con Đức Chúa Trời, nó từ chối ý tưởng được dùng theo cách này. Nhưng Đấng Chirst nhờ sự giúp đỡ của cây gỗ này để đem đến sự cứu chuộc cho mọi kẻ tin.

Trong vườn Ê-đen, cây là nguồn gốc của trái cấm mà tổ phụ thuộc linh của chúng ta đã nếm, khiến tội lỗi bước vào nhân loại. Và khi Con Đức Chúa Trời đổ huyết Ngài làm sinh tế cuối cùng cho mọi tội lỗi của nhân loại, Ngài đã bị đóng đinh vào cây gỗ thay cho chúng ta. Đấng Christ “mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (I Phi. 2:24).

Thập tự giá là bước ngoặc cho tất cả những ai tin cậy Đấng Christ để được cứu. Và kể từ sự kiện Chúa Jêsus đóng đinh, thập tự giá đã trở thành biểu tượng quan trọng đại diện cho sự chết hy sinh của Con Đức Chúa Trời để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Thập tự giá là bằng chứng tuyệt vời không sao tả xiết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.