Sự dạy dỗ về tiêu chuẩn tuyệt đối và ân sủng tuyệt đối của Chúa Jêsus dường như trái ngược nhau.

Chúa Jêsus không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn tuyệt đối. Khi trả lời viên quan trẻ tuổi, Chúa Jêsus nói: “Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (Ma-thi-ơ 5:48). Đối với chuyên gia kinh luật, là người hỏi Ngài điều răn lớn nhất là gì, Ngài nói: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (22:37). Chưa có ai làm được những điều răn này cách trọn vẹn.

Thế nhưng cũng chính Chúa Jêsus lại hứa ban ân điển tuyệt đối. Ngài tha thứ cho một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, và một người nam tên là Sau-lơ, người nổi tiếng bắt bớ Cơ Đốc nhân. Ân điển thì vô điều kiện và dành cho mọi người, bao gồm cả những người đã đóng đinh Chúa Jêsus lên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Khi suy nghĩ về những tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa Jêsus, suốt nhiều năm tôi thấy mình thật không xứng đáng đến mức tôi quên mất ý niệm về ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, khi tôi hiểu thông điệp hai mặt này, tôi đã quay trở lại và thấy sứ điệp ân sủng tràn ngập trong cuộc đời và lời dạy của Chúa Jêsus.

Ân sủng dành cho những kẻ vô vọng, những người nghèo khó, những tấm lòng tan vỡ, những ai không thể tự nỗ lực bằng sức riêng. Ân sủng dành cho tất cả chúng ta.