Mùa đông vừa rồi khi thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Colorado, tôi được biết sự thật lạ thường về cây dương lá rung. Toàn bộ khu rừng nhỏ gồm những cây dương lá rung thân trắng mảnh khảnh có thể lớn lên từ chỉ một hạt giống và có chung hệ thống rễ. Những hệ thống rễ này có thể tồn tại hàng ngàn năm dù chúng có sinh ra cây con hay không. Chúng nằm im dưới đất, chờ đợi lửa, nước lụt hay tuyết lở sẽ dọn sạch không gian cho chúng trong khu rừng bị che khuất. Sau khi thảm họa nhiên nhiên đã dọn sạch đất, rễ cây dương lá rung đã có thể đón nắng. Bộ rễ tái tạo nên các cây con, mà sẽ trở thành những cây lớn.

Đối với cây dương lá rung, sự sinh trưởng xảy ra nhờ sự tàn phá của thảm họa thiên nhiên. Gia-cơ viết rằng sự tăng trưởng đức tin cũng xảy ra nhờ những khó khăn. Ông viết “hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4).

Thật khó để vui mừng trong thử thách, nhưng chúng ta có thể hy vọng khi biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh khó khăn để giúp chúng ta tiến đến sự trưởng thành. Giống như cây dương lá rung, đức tin có thể tăng trưởng trong thử thách bởi khó khăn sẽ dọn chỗ trong tấm lòng chúng ta để ánh sáng Chúa chạm đến.