Kể từ ấn bản đầu tiên vào năm 1880, cuốn tiểu thuyết Ben-Hur: Chuyện về Đấng Christ của Lew Wallace chưa bao giờ ngừng xuất bản. Nó vẫn luôn được gọi là cuốn sách Cơ Đốc có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 19, và vẫn còn tiếp tục thu hút độc giả ngày nay vì đan xen câu chuyện thật của Chúa Jêsus với câu chuyện về một nhân vật hư cấu là thanh niên quý tộc người Do Thái tên là Judah Ben-Hur.

Viết trong tạp chí Humanities, Amy Lifson nói rằng quá trình viết quyển sách này đã thay đổi cuộc đời của tác giả. “Khi Ben-Hur dẫn độc giả qua các phân cảnh của sự Thương Khó, thì anh ta cũng dẫn lối cho Lew Wallace đến chỗ tin nơi Chúa Jêsus Christ.” Wallace nói: “Tôi đã thấy người Na-xa-rét ấy… Tôi đã thấy Ngài thi hành những công việc mà không một con người bình thường nào có thể làm được.”

Những ký thuật về cuộc đời Chúa Jêsus trong các sách Phúc Âm cho phép chúng ta bước cùng Ngài, chứng kiến những phép lạ của Ngài, và nghe lời Ngài phán dạy. Kết thúc sách Phúc Âm của mình, sứ đồ Giăng đã viết: “Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:30-31).

Cũng như việc nghiên cứu, đọc Kinh Thánh và viết truyện của Lew Wallace đã dẫn ông đến chỗ tin nhận Chúa Jêsus, thì cũng vậy, Lời Chúa mang đến sự biến đổi trong tâm trí và tấm lòng, nhờ đó chúng ta nhận được sự sống đời đời trong Ngài và qua Ngài.