Trong các phiên tòa, nhân chứng đóng vai trò quan trọng hơn người đến dự phiên tòa. Họ là những người góp phần vào kết quả phán quyết của phiên tòa. Điều này cũng đúng với lời làm chứng của chúng ta về Đấng Christ. Chúng ta phải là những người tích cực góp phần vào công tác vô cùng quan trọng này – tức là chia sẻ chân lý về sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus.

Khi Giăng Báp-tít đến để nói cho mọi người về Chúa Jêsus, là ánh sáng của thế giới, ông đã làm điều đó bằng cách công bố những hiểu biết của mình về Chúa Jêsus. Và sứ đồ Giăng, là người đã ghi chép lại những sự kiện này, làm chứng về kinh nghiệm của ông với Chúa Jêsus: “Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Sứ đồ Phao-lô đã mở rộng thêm ý này khi ông nói với chàng trai trẻ Ti-mô-thê rằng: “Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (2 Tim. 2:2).

Tất cả Cơ Đốc nhân đều được triệu tập đến trước tòa án thế gian. Kinh Thánh cho biết chúng ta không phải chỉ là những khán giả nhưng là những người tích cực góp phần. Chúng ta làm chứng cho chân lý về sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Giăng Báp-tít là tiếng của người kêu lên trong đồng vắng. Tiếng của chúng ta cũng cần phải được nghe thấy ở nơi làm việc, xóm giềng, hội thánh và giữa vòng gia đình, bạn bè. Chúng ta cần là những nhân chứng tích cực nói cho người khác nghe về sự hiện hữu của Chúa Jêsus trong đời sống của mình.