Tôi thường cảm thấy mình kém thiếu khi đối diện với nhiều công tác. Dù đó là dạy trường Chúa Nhật, khuyên bảo bạn bè hay viết bài cho ấn phẩm này, thách thức dường như lớn hơn khả năng của tôi. Như Phi-e-rơ, tôi cần phải học hỏi rất nhiều.

Tân Ước cho thấy những thiếu sót của Phi-e-rơ khi ông cố gắng theo Chúa. Khi đi trên mặt nước đến cùng Chúa Jêsus, Phi-e-rơ đã sắp chìm (Mat. 14:25-31). Khi Chúa Jêsus bị bắt, ông thề không biết Ngài (Mác 14:66-72). Nhưng khi ông gặp Đấng Christ phục sinh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thì cuộc đời ông đã được thay đổi.

Phi-e-rơ hiểu rằng “quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài” (II Phi. 1:3). Một tuyên bố tuyệt vời từ một người đã có nhiều lỗi lầm, thiếu sót!
“Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng” (c.4).

Nhờ mối quan hệ với Chúa Jêsus Christ, chúng ta có được sự khôn ngoan, nhịn nhục và năng lực để tôn kính Chúa, giúp đỡ người khác và đương đầu với những thách thức hôm nay. Nhờ Ngài, chúng ta có thể vượt qua những nghi ngờ và cảm giác kém thiếu của mình.

Trong mỗi hoàn cảnh, Ngài luôn ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để hầu việc và tôn vinh Ngài.