Vài tháng trước, tôi nhận được một email mời tham gia một cộng đồng “những người được thúc đẩy”. Tôi quyết định tra từ được thúc đẩy và biết một người được thúc đẩy là người có động cơ rõ rệt để thành công và sẽ làm việc chăm chỉ để đạt các mục tiêu của mình.

Là người được thúc đẩy có tốt không? Một cách thử nghiệm luôn đúng là: “Hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (I Cô. 10:31). Nhiều lần chúng ta làm vì vinh hiển của bản thân. Sau cơn nước lụt thời Nô-ê, một nhóm người quyết định xây một cái tháp để “được nổi danh” (Sáng. 11:4). Họ muốn nổi tiếng và tránh bị tản lạc khắp thế giới. Họ đã không làm điều đó vì vinh quang của Chúa, nên họ đã bị thúc đẩy sai.

Ngược lại, khi vua Sa-lô-môn dâng hòm giao ước và đền thờ mới xây, ông nói: “Trẫm đã xây cất đền thờ nầy cho danh Giê-hô-va” (I Vua. 8:20). Sau đó ông cầu nguyện: “Cầu xin Ngài giục lòng chúng chúng ta hướng về Ngài, để chúng chúng ta đi trong tất cả đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn” (c. 58).

Khi ao ước lớn nhất của chúng ta là đem lại vinh hiển cho Chúa và bước đi trong sự vâng phục Ngài thì chúng ta trở thành người được thúc đẩy để yêu mến và hầu việc Chúa Jêsus trong quyền năng của Thánh Linh. Hãy đồng thanh với lời cầu nguyện của Sa-lô-môn. Nguyện chúng ta “hết lòng trung thành với Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta, bước đi trong luật pháp, và tuân giữ điều răn của Ngài” (c. 61).