Tại nơi làm việc, những lời khích lệ rất quan trọng. Cách nhân viên nói chuyện với nhau tác động đến sự hài lòng của khách hàng, lợi nhuận của công ty và sự cảm kích của đồng nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy thành viên của các nhóm làm việc hiệu quả nhất thường nói lời công nhận, khích lệ nhau gấp sáu lần so với lời phản đối, bất đồng hay mỉa mai. Các nhóm ít hiệu quả nhất thường nói những lời tiêu cực gấp ba lần những lời ích lợi.

Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm về giá trị của lời nói trong việc xây dựng các mối quan hệ và kết quả của việc đó. Trước khi gặp Đấng Christ trên đường đến Đa-mách, lời nói và hành động của ông đã đe dọa các môn đồ của Chúa Jêsus. Nhưng khi viết thư gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, ông đã trở thành một người luôn khích lệ vì Chúa đã hành động trong lòng ông. Từ tấm gương của mình, ông kêu gọi độc giả khích lệ nhau. Trong khi cần tránh sự xu nịnh, thì ông cũng chỉ cách để khích lệ người khác và bày tỏ Thánh Linh của Đấng Christ.

Bên cạnh đó, Phao-lô nhắc độc giả sự khích lệ đến từ đâu. Ông nhận thấy rằng khi phó thác chính mình cho Chúa, Đấng yêu thương chúng ta đủ để chết thay cho chúng ta, thì chúng ta có lý do để an ủi, tha thứ, truyền cảm hứng và thách thức nhau trong tình yêu thương (I Tês. 5:10-11).
Phao-lô cho chúng ta thấy rằng khích lệ lẫn nhau là một cách để giúp nhau nếm biết sự nhịn nhục và nhân từ của Chúa.