Trong buổi hòa nhạc tại trường của cháu gái tôi, tôi rất ấn tượng khi nhóm học sinh 11-12 tuổi này biểu diễn chung rất tốt. Nếu như mỗi em trong đó đều muốn biểu diễn độc tấu, thì các em sẽ không thể đạt được điều mà cả ban nhạc cùng làm. Các nhạc cụ hơi, kèn đồng và nhạc cụ gõ đều góp phần tạo nên âm nhạc thật tuyệt vời!

Sứ đồ Phao-lô viết cho những người theo Chúa Jêsus tại Rô-ma rằng: “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban” (Rô. 12:5-6). Các ân tứ mà Phao-lô đề cập là nói tiên tri, phục vụ, dạy dỗ, khích lệ, ban phát, lãnh đạo và làm việc từ thiện (c. 7-8). Mỗi ân tứ phải được thực hành cách rời rộng vì lợi ích chung (I Cô. 12:7).

Một định nghĩa của từ phối hợp đồng bộ là “cùng thống nhất về kế hoạch; cùng nhau hành động; hài hòa hay hòa hợp.” Đó là kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta là con cái Ngài qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. “Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em. Hãy hết lòng kính nhường nhau.” (c. 10). Mục tiêu là hợp tác, chứ không phải cạnh tranh.

Theo nghĩa nào đó, chúng ta đang ở “trên sân khấu” trước một thế giới đang quan sát và lắng nghe mỗi ngày. Không có nghệ sĩ độc tấu trong ban hòa tấu của Chúa, nhưng mỗi nhạc cụ đều quan trọng. Âm nhạc hay nhất khi mỗi người góp phần vào trong tinh thần hiệp nhất với người khác.