Khi hội thánh chúng tôi bổ nhiệm một nhóm lãnh đạo mới, để nói lên tinh thần lãnh đạo đầy tớ, các trưởng lão hội thánh đã tham dự một buổi lễ rửa chân đáng nhớ. Từng người lãnh đạo—kể cả mục sư—đã rửa chân cho nhau trong lúc hội chúng quan sát họ.

Điều họ làm hôm đó là điều Chúa Jêsus Christ đã nêu gương cho chúng ta, như được chép trong Giăng 13. Trong sự kiện xảy ra vào Bữa Tối Cuối Cùng, Chúa Jêsus “đứng dậy khỏi bàn ăn,… đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ” (Giăng 13:4-5). Sau đó, khi Chúa Jêsus giải thích cho các môn đồ lý do Ngài làm điều này, Ngài phán: “Đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình” (c. 16). Ngài cũng phán: “Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy” (Lu. 22:27).

Nếu Chúa Jêsus đã hạ mình làm một công việc hèn mọn như vậy thì không có lý do gì để chúng ta không chịu hạ mình phục vụ người khác. Ngài đã nêu một gương mẫu tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Thật vậy, Ngài “đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ” (Mác 10:45). Ngài đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ. Chúa Jêsus là Đấng phục vụ.