Khi còn nhỏ, Maysel, em tôi thường hát bài thánh ca quen thuộc theo cách riêng: “Chúa yêu con, lòng con vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho Maysel.” Điều này làm tôi rất khó chịu! Là chị, tôi biết mình “khôn hơn” và tôi biết lời bài hát phải là “đã tỏ cho hay,” chứ không phải “đã tỏ cho Maysel.” Tuy vậy, em vẫn cứ hát theo cách của em.

Bây giờ tôi nghĩ em tôi đã biết rõ lời bài hát ngay từ đầu. Thực sự, Kinh Thánh bày tỏ cho Maysel và tất cả chúng ta rằng Chúa Jêsus yêu thương chúng ta. Chúng ta đã đọc chân lý đó rất nhiều lần. Ví dụ, hãy xem những sách được viết bởi sứ đồ Giăng: “môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu thương” (Gi. 21:7, 20). Ông nói cho chúng ta biết về tình yêu thương của Chúa qua một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất là Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Giăng củng cố sứ điệp yêu thương đó trong I Giăng 4:10: “Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.” Như Giăng biết Chúa Jêsus yêu thương ông, chúng ta cũng được bảo đảm như vậy. Chúa Jêsus thực sự yêu thương chúng ta. Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta điều đó.