Lee là một nhân viên siêng năng và đáng tin cậy, anh đang làm việc trong ngân hàng. Nhưng anh thường thấy lạc lõng khi sống bày tỏ đức tin của mình. Điều này thể hiện qua những việc thực tế, chẳng hạn như anh rời khỏi phòng giải lao khi đồng nghiệp bàn luận những chuyện không đứng đắn. Trong một buổi học Kinh Thánh, anh chia sẻ với những người bạn rằng: “Tôi e là tôi đang đánh mất cơ hội thăng chức vì không hòa nhập với mọi người.”

Các tín hữu trong thời tiên tri Ma-la-chi cũng đối diện với thách thức tương tự. Họ đã được trở về từ chốn lưu đày và đền thờ đã được xây lại, nhưng họ lại hoài nghi về kế hoạch của Chúa cho tương lai của mình. Một số người Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích! Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì có lợi gì? Nay, chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phước; những kẻ làm ác không những được phát đạt, mà họ còn thách thức Đức Chúa Trời và được thoát khỏi!” (Mal. 3:14-15).

Làm thế nào để chúng ta đứng vững vì danh Chúa trong một nền văn hóa cho rằng chúng ta sẽ thua thiệt nếu không trở nên giống như họ? Những người trung tín trong thời của Ma-la-chi đã đáp lại thách thức đó bằng cách gặp gỡ những tín hữu có cùng mối quan tâm để khích lệ nhau. Ma-la-chi đã chia sẻ chi tiết quan trọng này với chúng ta: “Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe” (c.16).

Chúa quan tâm chăm sóc tất cả những ai kính sợ và tôn kính Ngài. Ngài không kêu gọi chúng ta sống giống thế gian nhưng kéo chúng ta lại gần Ngài hơn mỗi ngày khi chúng ta khích lệ nhau. Hãy cùng khích lệ nhau trung tín với Chúa!