Trong Tuần Lễ Thánh, chúng ta nhớ đến những ngày cuối cùng trước khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh. Con đường Chúa Jêsus đi lên thập tự giá ngang qua những con đường ở Giê-ru-sa-lem mà ngày nay được biết đến với tên gọi Via Dolorosa, con đường thương khó.

Nhưng trước giả thư Hê-bơ-rơ không chỉ xem con đường Chúa Jêsus đi qua là con đường thương khó. Con đường đau khổ mà Ngài sẵn lòng bước đến Gô-gô-tha đã mở ra “con đường mới và sống” để chúng ta được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Hê. 10:20).

Suốt nhiều thế kỷ, người Do Thái đã luôn tìm cách để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua việc dâng sinh tế và vâng giữ Luật Pháp. Nhưng luật pháp chỉ là “bóng của những điều tốt đẹp đến sau,” vì “máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (c.1, 4).

Hành trình đi qua con đường Via Dolorosa đã dẫn đến sự chết và sống lại của Chúa Jêsus. Bởi sự hy sinh của Ngài, chúng ta được thánh hóa khi đặt lòng tin nơi Ngài để được tha thứ tội. Dù không thể vâng giữ luật pháp cách trọn vẹn, chúng ta vẫn có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, với lòng tin vững chắc rằng chúng ta được Chúa chào đón và yêu thương (c.10, 22).

Con đường thương khó của Đấng Christ đã mở ra cho chúng ta con đường mới và sống để đến với Đức Chúa Trời.