Tôi hỏi vài người bạn: “Gần đây, bạn đã thấy Chúa hành động như thế nào?” Một người trả lời: “Tôi thấy Ngài hành động khi tôi đọc Kinh Thánh mỗi sáng; tôi thấy Ngài hành động khi Ngài giúp tôi đối diện mỗi ngày mới; tôi thấy Ngài hành động khi tôi biết rằng Ngài ở với tôi trên mọi bước đường – tôi nhận biết Ngài đã giúp tôi đối diện với những thách thức và ban cho tôi sự vui mừng.” Tôi thích câu trả lời của anh ấy vì nó cho thấy rằng qua Lời Chúa và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Chúa ở gần và hành động trong những người yêu mến Ngài.

Cách Chúa hành động trong những người theo Ngài là một điều mầu nhiệm mà trước giả thư Hê-bơ-rơ đề cập đến khi ông kết thúc bức thư bằng những lời chúc phước: “Cầu xin Đức Chúa Trời… thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ” (Hêb. 13:20-21). Với lời kết này, trước giả đã củng cố sứ điệp thiết yếu của bức thư – đó là Chúa sẽ trang bị cho con dân Ngài để họ theo Ngài và Chúa sẽ hành động trong họ và qua họ vì vinh quang của Ngài.

Sự hành động của Chúa trong đời sống có thể khiến chúng ta kinh ngạc; có thể là chúng ta tha thứ cho ai đó đã làm điều xấu với mình, hoặc kiên nhẫn với người mà chúng ta thấy khó để kiên nhẫn. “Đức Chúa Trời bình an” (c.20) rải tình yêu và sự bình an của Ngài trong và qua chúng ta. Gần đây, bạn đã thấy Chúa hành động như thế nào?