Khi lần đầu tiên đến Thánh đường Chora tráng lệ ở Istanbul, tôi đã mường tượng ra một số câu chuyện Kinh Thánh từ các bức tranh trên tường và các bức khảm trên trần nhà. Nhưng tôi cũng bỏ lỡ nhiều điều. Tuy nhiên, lần thứ hai đến thăm, tôi đi theo một hướng dẫn viên. Anh ấy chỉ cho tôi tất cả những chi tiết mà lần trước tôi đã bỏ lỡ, và đột nhiên mọi thứ trở nên ý nghĩa cách diệu kỳ! Chẳng hạn như bức tranh ở chỗ lối vào đầu tiên phác họa cuộc đời Chúa Jêsus theo phần ký thuật trong Phúc Âm Lu-ca.

Khi đọc Kinh Thánh, đôi lúc chúng ta chỉ hiểu những câu chuyện căn bản, nhưng còn những sự kết nối – những chi tiết đan kết cả Kinh Thánh thành một câu chuyện hoàn hảo duy nhất thì sao? Chúng ta có các sách giải nghĩa Kinh Thánh và các công cụ nghiên cứu, đúng vậy, nhưng chúng ta cũng cần một người hướng dẫn – một người có thể mở mắt của chúng ta và giúp chúng ta thấy những sự diệu kỳ trong sự mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời. Người hướng dẫn của chúng ta là Đức Thánh Linh, Đấng dạy chúng ta “mọi điều” (Giăng 14:26). Sứ đồ Phao-lô viết rằng Ngài sẽ “dùng lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh” (I Côr. 2:13).

Thật tuyệt diệu làm sao khi Tác giả của Quyển Sách lại chính là người chỉ cho chúng ta thấy những điều diệu kỳ trong Quyển Sách đó! Đức Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta Lời thành văn và sự mặc khải, mà Ngài cũng giúp chúng ta hiểu và học biết từ đó. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện như trước giả thi thiên: “Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa” (Thi. 119:18).