Khi Benjamin Franklin còn trẻ, ông đã liệt kê ra mười đức tính mà ông muốn có trong quãng đời của mình. Ông đưa cho một người bạn xem, và người bạn ấy đã đề nghị ông thêm vào đức tính “khiêm nhường”. Franklin thích ý tưởng ấy. Rồi ông đưa ra những cách để có được từng đức tính trong danh sách ấy. Trong số những suy ngẫm của Franklin về tính khiêm nhường, ông coi Chúa Jêsus là tấm gương sáng để noi theo.

Chúa Jêsus đã để lại cho chúng ta một tấm gương cao quý về sự khiêm nhường. Lời Chúa dạy chúng ta: “Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ” (Phi. 2:5-7).

Chúa Jêsus đã bày tỏ tấm gương cao quý nhất về sự khiêm nhường. Mặc dù Ngài ở với Cha đời đời, nhưng vì yêu, Ngài đã hạ mình chịu lấy thập tự giá để qua sự chết của Ngài, Ngài có thể đem những ai tiếp nhận Ngài vào trong sự hiện diện đầy vui thỏa của Ngài.

Chúng ta noi gương khiêm nhường của Chúa Jêsus khi phục vụ Cha Thiên Thượng bằng cách phục vụ người khác. Sự nhân từ của Chúa Jêsus giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời khi đặt mình qua một bên để lo tưởng đến nhu cầu của người khác. Hướng đến sự khiêm nhường không phải là điều dễ dàng trong thế giới đặt mình lên hàng đầu. Nhưng khi chúng ta an nghỉ nơi tình yêu của Cứu Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để noi dấu chân Ngài.