Lúc nhỏ, khi còn sống ở làng quê, tôi thấy thích thú với một đặc điểm của gà. Mỗi khi túm được con gà nào, tôi thường giữ nó nằm yên trên nền một lúc rồi lại nhẹ nhàng nhấc tay lên. Vì tưởng là tôi vẫn còn đang giữ nên con gà vẫn nằm yên dù nó có thể bỏ chạy, nó cảm thấy đang bị mắc kẹt.

Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Jêsus, Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi sự cầm giữ của Sa-tan. Tuy nhiên, thay đổi thói quen và hành vi tội lỗi là việc cần thời gian nên Sa-tan có thể làm chúng ta cảm thấy mình vẫn đang bị trói buộc. Nhưng Thánh Linh Đức Chúa Trời đã giải phóng chúng ta, Ngài không hề giam cầm chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói với người Rô-ma rằng: “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa; vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (8:1-2).

Thông qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và bởi năng quyền của Thánh Linh, Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta để thanh tẩy và giúp chúng ta sống cho Ngài. Kinh Thánh khích lệ chúng ta dạn dĩ bước đi với Chúa, đừng cảm thấy như thể chúng ta vẫn chưa được tự do.

Chúa Jêsus phán: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do” (Giăng 8:36). Nguyện sự tự do chúng ta có trong Đấng Christ thúc đẩy chúng ta yêu mến và phục vụ Ngài.