Bắp hay ngô là loại thực phẩm chủ yếu ở quê tôi tại Mê-xi-cô. Có rất nhiều giống bắp. Bạn có thể thấy bắp hạt vàng, nâu, đỏ và đen, ngoài ra còn có loại bắp hạt lốm đốm màu. Nhưng dân thành thị lại không ăn loại bắp hạt đốm. Amado Ramírez, chủ nhà hàng và nhà nghiên cứu giải thích lý do là vì người ta tin rằng sự đồng nhất đồng nghĩa với chất lượng. Thế nhưng, bắp hạt đốm rất ngon và dùng loại bắp này làm bánh lại càng tuyệt vời hơn.

Tương tự, Hội thánh của Đấng Christ giống loại bắp nhiều màu sắc, chứ không như loại bắp chỉ có một màu. Sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh thân thể để mô tả hội thánh, vì dù chúng ta thuộc về một thân và có cùng một Đức Chúa Trời, nhưng mỗi người trong chúng ta lại được ban cho những ân tứ khác nhau. Phao-lô nói: “Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người” (I Côr. 12:5–6). Sự đa dạng trong cách chúng ta giúp đỡ nhau bày tỏ sự sáng tạo và sự ban cho rời rộng của Chúa.

Khi duy trì sự đa dạng này, mong rằng chúng ta cũng cố gắng hết sức để gìn giữ sự hiệp một trong đức tin và mục đích của mình. Chúng ta có những khả năng và xuất thân khác nhau. Chúng ta nói bằng những ngôn ngữ khác nhau và đến từ những quốc gia khác nhau. Nhưng chúng ta có cùng một Đức Chúa Trời tuyệt vời, là Đấng Sáng Tạo vui thích sự đa dạng biết bao.