Khi nhà tâm lý học giáo dục Benjamin Bloom nghiên cứu về cách phát triển tài năng ở những người trẻ, ông đã nghiên cứu thời thơ ấu của 120 người thuộc giới tinh hoa – vận động viên, nghệ sĩ, học giả – ông phát hiện ra tất cả đều có một điểm chung: họ đã tập luyện với cường độ cao trong những khoảng thời gian dài.

Nghiên cứu của Bloom cho thấy sự tăng trưởng trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống chúng ta cũng đòi hỏi sự kỷ luật. Trong bước đường theo Chúa cũng vậy, việc phát triển kỷ luật thuộc linh dành thời gian với Chúa thường xuyên là một cách giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin cậy Ngài.

Đa-ni-ên là một tấm gương tốt, ông đã luôn kỷ luật trong mối tương giao với Chúa và xem đó là ưu tiên hàng đầu. Khi còn trai trẻ, Đa-ni-ên đã luôn thận trọng và đưa ra những quyết định khôn ngoan (1:8). Ông cũng trung tín cầu nguyện, “ca ngợi Đức Chúa Trời” (6:10). Việc ông thường xuyên tìm kiếm Chúa đã khiến những người xung quanh dễ dàng nhận thấy đức tin của ông. Thật vậy, vua Đa-ri-út đã miêu tả Đa-ni-ên là “đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống” (c.20) và hai lần miêu tả ông là người “bền lòng” hầu việc Đức Chúa Trời (c.16, 20).

Giống như Đa-ni-ên, chúng ta cũng rất cần Chúa. Thật phước hạnh khi biết rằng chính Chúa hành động trong chúng ta để chúng ta có lòng khao khát dành thời gian cho Ngài! (Phi. 2:13). Vậy nên mỗi ngày chúng ta hãy đến với Chúa, tin chắc rằng thì giờ ở riêng với Ngài sẽ khiến chúng ta yêu mến Ngài ngày càng hơn và khiến chúng ta càng tăng trưởng trong sự hiểu biết Đấng Cứu Chuộc của mình (1:9-11).