Ông “Gip” Hardin, một nhà giảng đạo thuộc phái Giám Lý đặt tên cho con trai mình theo tên nhà giảng đạo nổi tiếng John Wesley, phản ánh những hy vọng lẫn kỳ vọng của ông đối với đứa con trai bé bỏng của mình. Tuy nhiên, đáng buồn là John Wesley Hardin đã chọn cho mình một con đường khác với người cùng tên luôn nghĩ về mục vụ của mình. Tự nhận mình đã giết 42 người, Hardin trở thành một trong những tay súng và tội phạm khét tiếng nhất ở Tây Mỹ vào cuối thập niên 1800.

Trong Kinh Thánh cũng như tại nhiều nền văn hóa ngày nay, tên gọi có ý nghĩa đặc biệt. Khi công bố sự giáng sinh của Con Đức Chúa Trời, thiên sứ bảo Giô-sép đặt tên cho con trai mà Ma-ri sinh ra là “Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Mat. 1:21). Ý nghĩa của tên Jêsus là “Đức Giê-hô-va cứu chuộc”, xác nhận sứ mạng của Ngài là cứu con người khỏi tội lỗi.

Khác với Hardin, Chúa Jêsus sống cách trọn vẹn và hoàn toàn giống với tên gọi của Ngài. Thông qua sự chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã làm trọn sứ mạng cứu chuộc của mình. Sứ đồ Giăng xác nhận năng quyền ban sự sống của danh xưng Jêsus khi ông nói: “Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Gi. 20:31). Sách Công Vụ mời gọi mọi người tin cậy Ngài bởi vì “chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Cv. 4:12).

Tất cả những ai lấy đức tin kêu cầu danh vô song của Chúa Jêsus đều sẽ kinh nghiệm sự tha thứ và niềm hy vọng mà Ngài ban. Bạn đã kêu cầu danh Ngài chưa?