Tại buổi lễ cung hiến một bản dịch Kinh Thánh tiếng châu Phi, vị tù trưởng của vùng nhận được một quyển. Với lòng biết ơn, ông đưa quyển Kinh Thánh lên trời và nói lớn: “Giờ đây, chúng con biết rằng Chúa hiểu ngôn ngữ của chúng con! Chúng con có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ.”

Dù chúng ta nói ngôn ngữ nào thì Cha Thiên Thượng đều hiểu. Nhưng nhiều khi chúng ta cảm thấy không thể trình bày những mong mỏi sâu xa cho Ngài. Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta cứ cầu nguyện dù chúng ta cảm thấy thế nào. Ông nói về thế giới khổ đau của chúng ta và cả nỗi đau của riêng chúng ta rằng: “Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay” (Rô. 8:22), và ông so sánh thực trạng đó với công tác của Đức Thánh Linh đang thực hiện thay chúng ta. Ông viết: “Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta” (c.26).

Thánh Linh Chúa biết rõ chúng ta. Ngài biết mọi khát khao, biết rõ ngôn ngữ tấm lòng và mọi lời chưa nói ra của chúng ta, Ngài giúp chúng ta khi tương giao với Đức Chúa Trời. Thánh Linh Ngài kéo chúng ta đến gần để được biến đổi theo hình ảnh của Đức Chúa Con (c.29).

Cha Thiên Thượng hiểu ngôn ngữ của chúng ta và phán với chúng ta qua Lời Ngài. Khi chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình thiếu sót hoặc quá ngắn ngủi thì Thánh Linh Ngài giúp chúng ta bằng cách nói thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Ngài khao khát chúng ta trò chuyện với Ngài trong sự cầu nguyện.