Giữa hàng ngàn những lời ý nghĩa được in trên các tấm thiệp, có lẽ một trong những câu cảm động nhất là: “Cảm ơn vì đã là chính bạn.” Nếu bạn nhận tấm thiệp như vậy, bạn sẽ biết rằng người đó quan tâm đến bạn không phải vì bạn đã làm điều gì lớn lao cho họ, nhưng vì chính con người của bạn.

Tôi tự hỏi liệu câu nói đó có bày tỏ cho chúng ta một trong những cách tốt nhất để nói lời “cảm ơn” đối với Chúa hay không. Chắc chắn rồi, nhiều lần khi Chúa can thiệp vào đời sống chúng ta cách rõ ràng, và chúng ta nói: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã cho con có công việc này.” Nhưng thường thì chúng ta chỉ cần nói đơn giản: “Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là chính Ngài.”

Đó là ý nghĩa đằng sau những câu Kinh Thánh như I Sử ký 16:34: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng thiện lành và yêu thương. Và Thi Thiên 7:17: “Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài.” Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng thánh khiết. Và “Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ… vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại” (Thi. 95:2-3). Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng của cõi hoàn vũ này.

Ngài là chính Ngài. Đó là lý do đáng để chúng ta dừng lại để ngợi khen, cảm tạ Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là chính Ngài!