Chồng tôi mời một người bạn đến nhà thờ. Sau giờ nhóm, người bạn nói: “Tôi thích các bài hát và bầu không khí, nhưng tôi không hiểu. Vì sao mọi người lại tôn Chúa Jêsus lên vị trí cao quý như vậy?” Chồng tôi đã giải thích cho anh ấy rằng Cơ Đốc giáo là mối liên hệ với Đấng Christ. Không có Ngài, Cơ Đốc giáo sẽ trở nên vô nghĩa. Nhờ những gì Chúa Jêsus đã làm trong đời sống chúng ta nên chúng ta mới được nhóm nhau lại và ngợi khen Ngài.

Chúa Jêsus là ai và Ngài đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô đã trả lời câu hỏi này trong Cô-lô-se 1. Chưa từng ai nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus đã đến để phản chiếu và bày tỏ về Ngài (c.15). Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã đến để chết thay cho chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết, nên sự hoà thuận chỉ có thể được ban cho thông qua Đấng toàn hảo. Đó chính là Chúa Jêsus (c.14, 20). Nói cách khác, Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta điều mà không ai khác có thể làm – đó là con đường đến với Đức Chúa Trời và sự sống đời đời (Gi. 17:3).

Vì sao Ngài xứng đáng với vị trí cao quý như vậy? Ngài đã đắc thắng sự chết. Ngài đã chinh phục tấm lòng của chúng ta bởi tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Ngài ban cho chúng ta sức mới mỗi ngày. Ngài là tất cả đối với chúng ta!

Chúng ta dâng lên Ngài sự vinh hiển bởi vì Ngài xứng đáng. Chúng ta tôn Ngài lên bởi vì đó là chỗ đúng của Ngài. Hãy dâng cho Ngài vị trí cao quý nhất trong tấm lòng chúng ta.