“Tôi có một tin nhắn cho chị!” Người phụ nữ làm việc tại hội nghị mà tôi đang tham dự trao cho tôi một tờ giấy, và tôi tự hỏi mình nên lo lắng hay hào hứng. Nhưng khi đọc: “Chị có một cháu trai!” thì tôi biết mình có thể vui mừng.

Thông điệp có thể đem lại tin tốt, tin xấu, hay những lời thách thức. Trong Cựu Ước, Chúa đã dùng các tiên tri của Ngài để truyền đạt những sứ điệp về niềm hy vọng hay sự đoán phạt. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy rằng ngay cả khi là lời đoán phạt thì Chúa cũng nhằm mục đích đưa họ đến chỗ ăn năn, chữa lành và phục hồi.

Có cả hai loại sứ điệp xuất hiện trong Ma-la-chi 3 khi Chúa hứa sai một sứ giả đến để dọn đường cho Ngài. Giăng Báp-tít đã công bố về sự đến của Chúa Jêsus, là Sứ Giả thật (xem Mat. 3:11) – “sứ giả của giao ước” (Mal. 3:1) là Đấng sẽ làm thành những lời hứa của Chúa. Nhưng Ngài sẽ như “thợ luyện kim” hay người “thợ giặt” (c.2), vì Ngài sẽ thanh tẩy những ai tin lời Ngài. Chúa đã ban lời Ngài để thanh tẩy con dân Ngài vì Ngài yêu thương và quan tâm đến sự thịnh vượng của họ.

Sứ điệp của Chúa là sứ điệp của tình yêu, hy vọng và sự tự do. Ngài đã sai Con Ngài đến để làm sứ giả nói bằng ngôn ngữ của chúng ta – dù đôi khi là những sứ điệp sửa trị, nhưng luôn có hy vọng. Chúng ta hãy tin sứ điệp của Ngài.