Tani và Modupe lớn lên ở Nigeria, sau đó đi học tại Anh vào thập niên 1970. Khi ân điển của Chúa biến đổi đời sống họ, họ không bao giờ tưởng tượng được rằng Chúa sẽ dùng họ để đem sự biến đổi đến cho một cộng đồng nghèo thiếu và biệt lập nhất tại Anh — vùng Anfield ở Liverpool. Khi tiến sĩ Tani và Modupe Omideyi trung tín tìm cầu Chúa và phục vụ cộng đồng của mình, Chúa đã phục hồi niềm hy vọng cho rất nhiều người. Họ lãnh đạo một hội thánh mạnh mẽ và tiếp tục thực hiện rất nhiều dự án cộng đồng, mang đến sự biến đổi cho vô số cuộc đời.

Ma-na-se đã thay đổi cộng đồng của ông, lúc đầu ông làm cho cộng đồng đó trở nên tội lỗi, nhưng về sau làm cho nó ra tốt đẹp. Lên làm vua Giu-đa khi mới 12 tuổi, ông đã lãnh đạo dân tộc đến chỗ lầm lạc và họ làm điều gian ác suốt nhiều năm (II Sử. 33:1–9). Họ không chú ý đến lời cảnh báo của Chúa nên Ngài khiến Ma-na-se bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn (c.10–11).

Trong lúc khốn cùng, vua đã hạ mình kêu cầu Chúa, và Ngài đã lắng nghe lời kêu xin của ông và đưa ông trở về vương quốc của mình (c.12–13). Rồi vua xây dựng lại tường thành và loại bỏ hết các thần tượng ngoại bang (c.14–15). “Sau đó, vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va… Vua truyền dạy dân Giu-đa phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (c.16). Khi dân chúng thấy sự biến đổi rõ rệt của Ma-na-se, chính họ cũng được biến đổi (c.17).

Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, nguyện xin Ngài biến đổi chúng ta và đem sự ảnh hưởng đến với cộng đồng xung quanh thông qua chúng ta.