Trong chuyến đi thực nghiệm văn hóa của một lớp cao đẳng, giáo viên hướng dẫn hầu như không nhận ra một sinh viên nổi bật của lớp. Trong lớp học, cô sinh viên đó giấu đôi giày gót cao 15 cm dưới ống quần. Nhưng khi mang giày đi bộ, cô chỉ cao độ 1,5m. Cô cười giải thích: “Chiều cao khi mang giày cao gót chỉ là chiều cao em mong muốn. Còn chiều cao khi mang giày đi bộ mới là chiều cao thật của em.”

Ngoại hình không nói lên con người của chúng ta, tấm lòng mới quan trọng. Chúa Jêsus đã quở trách những người quá quan tâm đến bề ngoài—họ là những “người Pha-ri-si và thầy thông giáo” sùng đạo. Họ hỏi Chúa Jêsus vì sao các môn đồ Ngài không chịu rửa tay trước khi ăn, theo truyền thống tôn giáo (Mat. 15:1–2). Chúa Jêsus hỏi: “Thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời?” (c.3). Rồi Ngài chỉ ra việc họ đã tạo ra một kẽ hở hợp lý để giữ của cải cho riêng mình thay vì giúp đỡ cha mẹ (c.4–6), họ đã không hiếu kính cha mẹ và vi phạm điều răn thứ năm (Xuất. 20:12).

Nếu chúng ta quá quan tâm đến bề ngoài và cố tìm kẽ hở trong các mạng lệnh rõ ràng của Chúa, thì chúng ta đang vi phạm tinh thần của luật pháp Ngài. Chúa Jêsus phán: “Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống” và những điều tương tự (Mat. 15:19). Chỉ duy Đức Chúa Trời, bởi sự công chính của Con Ngài là Chúa Jêsus, mới có quyền ban cho chúng ta một tấm lòng trong sạch.