Theo Cơ Quan Điều Tra Dân Số Mỹ, trung bình người Mỹ chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác khoảng 11-12 lần trong đời. Trong năm gần đây, 28 triệu người đã thu dọn đồ đạc và chuyển đến nơi ở mới.

Suốt bốn mươi năm dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng, trụ mây tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa đã dẫn dắt dân sự đi từ chỗ này đến chỗ khác với sự trông đợi về quê hương mới. Câu chuyện luôn lặp đi lặp lại, đến nỗi gần như là vở hài kịch. Hết lần này đến lần khác, cả đại gia đình cứ thu dọn đồ đạc rồi lại mở ra, không chỉ những vật dụng cá nhân của họ mà còn lều và vật dụng của đền tạm, nơi Chúa gặp gỡ Môi-se (xem Xuất. 25:22).

Nhiều năm sau đó, Chúa Jêsus đã cho thấy ý nghĩa trọn vẹn của câu chuyện về những ngày di chuyển của dân Y-sơ-ra-ên. Thay vì dẫn dắt từ trụ mây, Ngài đã đến trong thân xác con người. Khi Ngài phán: “Hãy theo Ta” (Mat. 4:19), Ngài bắt đầu chỉ ra rằng những sự thay đổi quan trọng nhất xảy ra trong tấm lòng. Bằng cách dẫn dắt cả bạn hữu lẫn kẻ thù đến dưới chân thập tự giá của người La Mã, Ngài cho thấy Đức Chúa Trời của trụ mây và đền tạm đã đến để giải cứu chúng ta.

Giống như việc thay đổi địa chỉ, sự thay đổi tấm lòng không phải là điều dễ chịu. Nhưng một ngày nào đó, từ khung cửa sổ ở nhà Cha, chúng ta sẽ thấy Chúa Jêsus đã dẫn dắt chúng ta trọn cả con đường.