Barbara lớn lên trong sự chăm sóc của chính phủ Anh vào những năm 1960. Nhưng đến 16 tuổi, cô và con trai mới sinh Simon trở nên người vô gia cư, do Nhà nước không còn trách nhiệm chu cấp cho cô ở độ tuổi đó. Barbara viết thư xin Nữ hoàng Anh giúp đỡ và được đáp lời! Nữ hoàng thương tình đã sắp xếp một căn nhà riêng cho Barbara.

Nữ hoàng Anh có nguồn lực cần thiết để giúp Barbara, và sự giúp đỡ đầy nhân ái của bà có thể được xem như một bức tranh nhỏ về sự giúp đỡ của Chúa. Vua thiên đàng biết mọi nhu cầu của chúng ta và Ngài tể trị để thực hiện kế hoạch của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, Ngài muốn chúng ta đến với Ngài trong mối quan hệ yêu thương, chia sẻ với Ngài những nhu cầu và lo lắng của mình.

Dân Y-sơ-ra-ên đã trình dâng nhu cầu của mình lên cho Chúa. Họ đang chịu khổ dưới ách nô lệ ở Ai Cập và kêu cầu sự giúp đỡ. Chúa nghe thấy và nhớ lại lời hứa của Ngài: “Đức Chúa Trời đoái đến dân Y-sơ-ra-ên và thấu hiểu cảnh ngộ của họ” (Xuất. 2:25). Chúa bảo Môi-se đem sự tự do đến cho dân Ngài và tuyên bố rằng Ngài sẽ đem họ “đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật” (3:8).

Vua Thiên Thượng vui lòng khi chúng ta đến với Ngài! Chúa chu cấp chính xác những điều chúng ta cần, không hẳn là điều chúng ta muốn. Chúng ta hãy yên nghỉ trong sự cung ứng và sự tể trị yêu thương của Ngài.