Người quản lý tại một công ty ở Brazil yêu cầu những người quét dọn viết báo cáo cho cô. Mỗi ngày cô muốn biết ai dọn dẹp từng phòng, phòng nào chưa dọn và nhân viên dành bao nhiêu thời gian để dọn dẹp phòng. Một tuần sau đó, họ nộp bản báo cáo “hàng ngày” đầu tiên, nhưng chỉ mới hoàn tất một phần.

Khi người quản lý tìm hiểu vấn đề này, cô phát hiện ra rằng hầu hết những người quét dọn đều không biết đọc. Lẽ ra cô có thể sa thải họ, nhưng cô đã sắp xếp cho họ được học chữ. Trong vòng năm tháng, mọi người đã có thể đọc ở mức căn bản và tiếp tục công việc của họ.

Chúa thường sử dụng những khó khăn như là cơ hội để trang bị cho chúng ta tiếp tục phục vụ Ngài. Cuộc đời của Phi-e-rơ cho thấy ông là người thiếu kinh nghiệm và nhiều lỗi lầm. Đức tin của ông đã nao núng khi ông cố gắng đi bộ trên mặt nước. Ông không chắc liệu Chúa Jêsus có phải nộp thuế đền thờ hay không (Mat. 17:24-27). Ông thậm chí đã bác bỏ lời tiên tri về sự đóng đinh và phục sinh của Đấng Christ (16:21-23). Qua từng vấn đề, Chúa Jêsus đã dạy dỗ Phi-e-rơ để ông biết rõ hơn về Ngài – là Đấng Mê-si-a được hứa ban (c.16). Phi-e-rơ lắng nghe và học những gì cần thiết để giúp ông thành lập hội thánh đầu tiên (c.18).

Nếu bạn nản lòng vì những thất bại nào đó trong hiện tại, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus có thể dùng điều đó để dạy dỗ và dẫn dắt bạn trong sự phục vụ Ngài ở tương lai. Ngài tiếp tục dùng Phi-e-rơ dù ông có nhiều thiếu sót, và Ngài sẽ sử dụng chúng ta để tiếp tục xây dựng vương quốc của Ngài cho đến khi Ngài trở lại.