Tôi được nhận vào làm cho một công ty tư vấn công nghệ dù không hề biết viết một dòng mã lệnh máy tính nào và cũng không có nhiều kiến thức kinh doanh. Trong quá trình phỏng vấn cho vị trí học việc, tôi biết rằng công ty không đặt nặng vấn đề kinh nghiệm. Thay vào đó, những phẩm chất cá nhân như khả năng giải quyết vấn đề cách sáng tạo, khả năng phán đoán và làm việc nhóm là quan trọng hơn. Công ty cho rằng nhân viên mới có thể được dạy các kỹ năng cần thiết, miễn họ là kiểu người mà công ty đang tìm kiếm.

Nô-ê không có kinh nghiệm phù hợp cho công việc đóng tàu. Ông không phải là thợ đóng tàu hay thậm chí là thợ mộc. Nô-ê là nông dân, là người thoải mái với bụi bẩn trên áo và cái cày trong tay. Tuy nhiên, khi Chúa quyết định xóa sạch tội lỗi trên thế gian vào thời điểm đó thì Nô-ê nổi bật lên bởi vì “ông cùng đi với Đức Chúa Trời” (Sáng. 6:9). Chúa xem trọng tấm lòng sẵn sàng vâng lời của Nô-ê – nhờ đó ông được thêm sức để đứng vững trước sự bại hoại của thế giới xung quanh và làm điều đúng đắn.

Khi cơ hội phục vụ Chúa đến, có thể chúng ta cảm thấy mình không đủ khả năng cho công việc đó. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài không đề cao kỹ năng mà là tính cách, tình yêu của chúng ta dành cho Ngài và sự sẵn sàng tin cậy Ngài. Khi những phẩm chất này được Thánh Linh phát triển bên trong chúng ta, Ngài sẽ sử dụng chúng ta theo nhiều cách lớn nhỏ để thực hiện ý muốn của Ngài trên đất.