Lần gần đây nhất bạn cảm thấy được thôi thúc để giúp đỡ ai đó mà không cần đền đáp là khi nào? Trong quyển Quy tắc 10 giây, Clare De Graaf nói rằng những ấn tượng thường ngày có thể là một trong những cách Chúa kêu gọi chúng ta để có đời sống tâm linh sâu sắc hơn, một đời sống vâng phục được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Ngài. Quy tắc 10 giây khích lệ bạn “làm điều tiếp theo mà bạn tin rằng Chúa Jêsus muốn bạn làm”, và thực hiện ngay “trước khi bạn đổi ý”.

Chúa Jêsus phán: “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. (Gi. 14:15). Có thể chúng ta nghĩ: Tôi yêu Chúa, nhưng làm sao tôi có thể biết chắc ý muốn của Ngài và làm theo? Trong sự khôn ngoan của Chúa Jêsus, Ngài đã chu cấp những gì cần thiết để chúng ta hiểu rõ và làm theo lời dạy khôn ngoan được bày tỏ trong Kinh Thánh. Ngài từng nói: “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý” (c.16, 17). Nhờ công việc của Thánh Linh, Đấng ở với và ở trong chúng ta mà chúng ta có thể vâng theo Chúa Jêsus và “giữ các điều răn [của Ngài] (c.15) – đáp ứng theo những sự thúc giục trong lòng chúng ta (c.17).

Trong những việc lớn và nhỏ, Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta lấy đức tin làm điều tôn vinh Chúa và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài và với người khác (c.21).