Hãy tưởng tượng trong chính điện rộng lớn, có vị vua vĩ đại đang ngồi trên ngai. Tất cả người hầu vây quanh vua, mỗi người đều hết lòng phục vụ. Bây giờ hãy tưởng tượng đến một chiếc hộp nằm dưới chân vua. Thỉnh thoảng vua đưa tay xuống và lướt tay qua những vật bên trong. Có những gì trong hộp? Đồ trang sức, vàng và đá quý mà vua đặc biệt thích. Chiếc hộp này chứa đựng những đồ quý giá của vua, những thứ đem lại niềm vui cho vua. Bạn có tưởng tượng ra khung cảnh đó không?

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ báu vật là segulah, nghĩa là “tài sản đặc biệt”. Từ đó được tìm thấy trong Cựu Ước ở Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, Phục Truyền 7:6, và Thi Thiên 135:4, chỉ về quốc gia Y-sơ-ra-ên. Từ đó cũng xuất hiện trong Tân Ước qua ngòi bút của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông mô tả “dân Đức Chúa Trời”, là những người “được thương xót” (c.10) mà bây giờ vượt ra khỏi phạm vi dân Y-sơ-ra-ên. Nói cách khác, ông đang nói đến những người tin Chúa Jêsus, cả dân Do Thái lẫn dân ngoại. Và ông viết: “Nhưng anh em là… dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời” (c.9).

Hãy tưởng tượng điều đó! Vị Vua vĩ đại và uy quyền của thiên đàng xem bạn là báu vật đặc biệt của Ngài. Ngài đã cứu bạn khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Ngài tuyên bố bạn thuộc riêng về Ngài. Vua Chí Cao phán: “Ta yêu người. Người thuộc về ta”.