Tại đài phát thanh BBC ở London, công việc đầu tiên của Paul Arnold là tạo ra “âm thanh bước đi” cho những bộ phim phát trên sóng radio. Khi các diễn viên đọc lời thoại ở phân đoạn đi bộ, Paul là người quản lý sân khấu, sẽ tạo ra âm thanh tương ứng bằng đôi chân của mình, cẩn thận để giữ nhịp độ khớp với câu nói của diễn viên. Paul giải thích rằng điều khó nhất là phải hợp tác chặt chẽ với diễn viên, “vậy nên hai chúng tôi đang làm việc cùng nhau”.

Tác giả Thi Thiên 119, một thi thiên nhấn mạnh việc sống theo Lời Chúa cũng ao ước sự hợp tác đó trong ý nghĩa thuộc linh. Thi Thiên 119:1 nói rằng: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va”. Đi theo đường lối và sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ sống cuộc đời thánh khiết (c.9), vượt qua sự khinh thường (c.23), và tránh khỏi sự tham lam (c.36). Ngài sẽ giúp chúng ta kháng cự tội lỗi (c.61), làm bạn với người tin kính (c.63) và sống vui mừng (c.111).

Nhà thần học Charles Bridges chú thích cho câu 133 rằng: “Khi tôi bước vào thế giới, tôi muốn hỏi – liệu thế giới này có được sắp đặt theo Lời Chúa, bày tỏ Đấng Christ là gương mẫu hoàn hảo của tôi không?”

Khi bước trong đường lối Ngài, chúng ta bày tỏ cho thế giới biết về Chúa Jêsus. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta bước đi gần gũi với Ngài để mọi người nhìn thấy Đấng Hướng Dẫn, Người Bạn và là Đấng Cứu Rỗi trong chúng ta!