Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi đồng hồ điện tử được phát minh vào những năm 1840. Ngày nay chúng ta xem thời gian trên đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Nhịp sống dường như nhanh hơn – dù là đi bộ thư giãn cũng ngày càng nhanh. Giới nghiên cứu cho biết điều này đặc biệt đúng ở các thành phố và đã tác động tiêu cực đến sức khỏe. Giáo sư Richard Wiseman nhận định: “Chúng ta di chuyển ngày càng nhanh hơn và muốn nhanh nhất có thể trong mối liên hệ với người khác. Điều đó khiến chúng ta nghĩ rằng mọi thứ phải xảy ra ngay lập tức”.

Môi-se là một trong những tác giả lớn tuổi nhất của sách Thi Thiên, ông đã suy ngẫm về thời gian. Ông nhắc nhở chúng ta rằng Chúa tể trị trên nhịp sống. Ông viết: “Vì một nghìn năm dưới mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm” (Thi. 90:4).

Do đó, bí quyết để quản lý thời gian không phải là đi nhanh hay chậm, mà là ở trong Chúa, dành thời gian với Ngài nhiều hơn. Chúng ta bước với nhau, nhưng trước tiên là bước với Ngài – Đấng dựng nên chúng ta (139:13), biết mục đích và kế hoạch của chúng ta (c.16).

Thời gian chúng ta ở trên đất không kéo dài mãi mãi. Tuy vậy, chúng ta có thể quản lý thời gian cách khôn ngoan, không phải bằng cách xem đồng hồ, nhưng bằng cách dâng mỗi ngày cho Chúa. Như Môi-se đã nói: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (90:12). Nhờ Chúa, chúng ta sẽ luôn đúng giờ, bây giờ và mãi mãi.