Trước khi tin Chúa Jêsus, tôi đã nghe giảng tin lành nhưng vẫn thấy khó hiểu về địa vị của Ngài. Làm sao Ngài có thể tha thứ tội cho tôi khi Kinh Thánh cho biết chỉ Đức Chúa Trời mới có thể tha tội? Sau khi đọc cuốn Biết Chúa của J. I. Packer, tôi biết rằng không chỉ một mình tôi vật lộn với điều đó. Packer nói rằng với nhiều người chưa tin, “họ bối rối trước tuyên bố của Cơ Đốc giáo cho rằng Chúa Jêsus người Na-xa-rét là Đức Chúa Trời làm người… Ngài có thần tính trọn vẹn và cũng là con người trọn vẹn”. Tuy nhiên, đây là chân lý khiến sự cứu rỗi xảy ra.

Khi sứ đồ Phao-lô nói đến Đấng Christ là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình”, ông đang nói rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trọn vẹn – Đấng sáng tạo và bảo tồn muôn vật trên trời và dưới đất ‒ nhưng cũng là con người trọn vẹn (Côl.1:15-17). Nhờ chân lý này, chúng ta có thể tin chắc rằng qua sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ, Ngài không chỉ gánh lấy hậu quả của tội lỗi chúng ta mà còn cứu chuộc bản chất con người, để chúng ta và mọi tạo vật có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời (c.20–22).

Bằng cách chủ động bày tỏ tình yêu lạ lùng, Đức Chúa Cha bày tỏ chính Ngài trong và qua Kinh Thánh bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và sự sống của Đức Chúa Con. Những người tin Chúa Jêsus được cứu bởi vì Ngài là Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ha-lê-lu-gia!