Vào thế kỷ mười bảy, Issac Newton đã sử dụng lăng kính để nghiên cứu ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy nhiều màu sắc khác nhau như thế nào. Ông phát hiện ra rằng khi ánh sáng xuyên qua một vật thể, vật thể đó dường như có một màu sắc cụ thể. Trong khi một tinh thể băng có sắc mờ, tuyết được tạo thành từ nhiều tinh thể băng. Khi ánh sáng chiếu xuyên qua những tinh thể băng này, tuyết có màu trắng.

Kinh Thánh cũng đề cập đến một điều khác có màu sắc – đó là tội lỗi. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời quở trách tội lỗi của dân Giu-đa và mô tả tội lỗi “đỏ như son” và “đỏ thắm như vải điều”. Nhưng Chúa hứa rằng họ sẽ “trở nên trắng như tuyết” (Ês. 1:18). Bằng cách nào? Dân Giu-đã phải xây bỏ tội lỗi và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa.

Nhờ Chúa Jêsus, chúng ta được nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus gọi Ngài là “ánh sáng của thế gian” và nói rằng “người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Gi. 8:12). Khi chúng ta xưng nhận tội lỗi, Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta và chúng ta được nhìn thấy qua ánh sáng của sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn chúng ta như cách Ngài nhìn Chúa Jêsus – không chỗ trách được.

Chúng ta không cần phải chìm đắm trong tội lỗi và hổ thẹn vì việc sai trái của mình. Thay vào đó, chúng ta có thể nắm lấy chân lý về sự tha thứ của Chúa, là điều khiến chúng ta trở nên “trắng như tuyết”.