Tsundoku là từ mà tôi luôn cần! Đó là thuật ngữ tiếng Nhật chỉ về chồng sách trên bàn cạnh giường đang chờ đọc. Sách mang lại cho tôi cơ hội học hỏi hay đưa tôi đến một không gian hay thời gian khác. Tôi mong muốn tìm thấy niềm vui và sự hiểu biết qua từng trang sách. Vì vậy, tôi vẫn giữ chồng sách này.

Ý tưởng chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và sự giúp đỡ trong một cuốn sách là rất đúng đối với quyển sách của mọi thời đại – là Kinh Thánh. Tôi thấy được khích lệ khi chìm đắm vào Kinh Thánh trong sự hướng dẫn của Chúa đối với Giô-suê, vị lãnh đạo mới của dân Y-sơ-ra-ên, được ủy thác để dẫn họ vào miền đất hứa (Giôs. 1:8).

Biết được những khó khăn phía trước, Chúa hứa với Giô-suê: “Ta sẽ ở với con” (c.5). Sự giúp đỡ của Chúa một phần đến từ việc Giô-suê vâng phục mạng lệnh của Ngài. Vì vậy, Chúa hướng dẫn ông: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó” (c.8). Mặc dù có Sách Luật pháp, Giô-suê cần thường xuyên tra xem để hiểu biết Chúa là ai và ý muốn của Chúa đối với dân Ngài.

Bạn có cần sự hướng dẫn, chân lý, hoặc sự khích lệ mỗi ngày không? Khi chúng ta dành thời gian để đọc, vâng lời và tìm sự nuôi dưỡng qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ nếm trải tất cả những gì chứa đựng trong từng trang Kinh Thánh (II Tim. 3:16).