Khi một người có thứ tự thừa kế ngai vàng càng cao, công chúng càng biết nhiều về người đó. Những người khác gần như bị quên lãng. Hoàng gia Anh có một dòng dõi kế vị gần sáu mươi người. Một trong số họ là Lord Frederick Windsor, người đứng thứ bốn mươi chín trong danh sách thừa kế ngai vàng. Thay vì sống trong sự chú ý của công chúng, ông lặng lẽ sống cuộc đời của mình. Dù làm công việc phân tích tài chính, nhưng ông không được coi là “hoàng thân làm việc” – nghĩa là một thành viên quan trọng được trả tiền để đại diện cho hoàng gia.

Na-than, con trai Đa-vít (II Sam. 5:14) cũng là một hoàng thân sống thầm lặng. Người ta biết rất ít về ông. Mặc dù gia phả của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ đề cập đến con trai Đa-vít là Sa-lô-môn (thuộc dòng dõi Giô-sép, Mat. 1:6), thì gia phả trong Lu-ca, mà nhiều học giả tin là dòng dõi Ma-ri, đề cập đến Na-than (Lu. 3:31). Mặc dù Na-than không giữ vương trượng, nhưng ông vẫn có vai trò trong vương quốc đời đời.

Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta cũng thuộc về hoàng gia. Sứ đồ Giăng cho biết Chúa ban cho chúng ta “quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” (Gi. 1:12). Mặc dù có thể không được chú ý, nhưng chúng ta là con của Vua! Chúa xem mỗi chúng ta đủ quan trọng để đại diện cho Ngài trên đất này và một ngày nào đó trị vì với Ngài (II Tim. 2:11-13). Giống như Na-than, có thể chúng ta không đội vương miện trần gian, nhưng chúng ta vẫn có vai trò trong vương quốc của Đức Chúa Trời.