Hai mươi chín năm sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, Hiroo Onoda vẫn ẩn náu trong rừng, không chịu tin rằng đất nước ông đã đầu hàng. Những người lãnh đạo quân đội Nhật Bản đã phái Onoda đến hòn đảo xa xôi ở Phi-líp-pin (Lubang) để theo dõi các lực lượng Đồng Minh. Rất lâu sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết và chiến tranh kết thúc, Onoda vẫn còn ở nơi hoang vu đó. Năm 1974, chỉ huy trưởng của Onoda đã đến hòn đảo để tìm và thuyết phục ông rằng chiến tranh đã kết thúc.

Suốt ba thập kỷ, Onoda sống trong sự thiếu thốn và cô lập, vì ông không chịu đầu hàng – không chịu tin rằng xung đột đã chấm dứt. Chúng ta cũng có thể mắc sai lầm tương tự. Phao-lô công bố lẽ thật tuyệt vời rằng “tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Jêsus, tức là chịu báp-têm trong sự chết của Ngài” (Rô. 6:3). Trên thập giá, bởi cách đầy năng quyền và mầu nhiệm, Chúa Jêsus đã đập tan mọi sự dối trá của Sa-tan, sự kinh khiếp của sự chết, và sự kìm kẹp của tội lỗi. Mặc dù chúng ta “đã chết đối với tội lỗi” và “đang sống cho Đức Chúa Trời” (c.11), nhưng chúng ta thường sống như thể ma quỷ vẫn còn cầm quyền. Chúng ta chiều theo cám dỗ, sa vào sự quyến dụ của tội lỗi. Chúng ta nghe theo những lời nói dối và thất bại trong việc tin cậy Chúa Jêsus. Nhưng chúng ta không cần phải đầu hàng hay sống trong câu chuyện lừa dối. Bởi ân điển của Chúa, chúng ta có thể sống với câu chuyện thật về sự đắc thắng của Đấng Christ.

Dù chúng ta vẫn còn tranh chiến với tội lỗi, nhưng sự giải phóng sẽ đến khi chúng ta nhận biết Chúa Jêsus đã thắng trận chiến này rồi. Nguyện chúng ta sống bày tỏ chân lý đó trong năng quyền của Ngài.