Nhớ lại những ngày còn trong chức vụ, nhiều lần khi sắp đến Chúa Nhật, tôi cảm giác mình thật thấp hèn. Trong suốt tuần lễ, tôi không phải là người chồng, người cha hay người bạn tốt. Tôi nghĩ rằng trước khi Chúa có thể dùng tôi lần nữa, tôi phải có đời sống đúng đắn. Vì vậy, tôi hứa nguyện phải giảng dạy tốt nhất có thể và cố gắng sống tốt hơn trong tuần kế tiếp.

Nhưng đó không phải là cách đúng. Ga-la-ti 3 cho biết Đức Chúa Trời liên tục ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài, và hành động cách quyền năng thông qua chúng ta – không phải bởi việc chúng ta làm hay vì chúng ta xứng đáng.

Cuộc đời của Áp-ra-ham đã chứng minh điều này. Ông đã nhiều lần thất bại trong vai trò người chồng. Chẳng hạn, ông đã hai lần đặt Sa-ra vào thế nguy hiểm vì nói dối để cứu mạng sống mình (Sáng. 12:10–20; 20:1–18). Nhưng bởi đức tin, “ông được kể là công chính” (Ga. 3:6). Áp-ra-ham đã đặt mình vào tay Chúa dù có những thất bại, và Chúa đã dùng ông để đem sự cứu rỗi đến cho thế giới thông qua dòng dõi của ông.

Không có lời biện minh nào cho việc cư xử tồi tệ. Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta bước theo Ngài trong sự vâng lời, và Ngài cung cấp phương tiện để chúng ta làm điều đó. Tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn sẽ luôn ngăn trở mục đích của Chúa dành cho chúng ta, nhưng việc Ngài sử dụng chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta sống tốt ra sao. Tất cả đều do Chúa muốn hành động qua chính con người của chúng ta, những người được cứu và đang tăng trưởng bởi ân điển Ngài. Bạn không cần nỗ lực để nhận được ân điển của Chúa vì đó là món quà miễn phí.