Khi con trai của tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã nhắc nhở con về sự quan phòng và chu cấp của Chúa trong suốt những năm tôi thất nghiệp. Tôi kể lại những lần Chúa đã thêm sức cho gia đình tôi và ban cho tôi sự bình an khi mẹ tôi chiến đấu chống lại bệnh bạch cầu rồi qua đời. Nhấn mạnh những câu chuyện về sự thành tín của Chúa được chép trong Kinh Thánh, tôi khẳng định Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài. Tôi dẫn con đi qua chặng đường ký ức đầy những điều Chúa làm cho gia đình, nhắc cho con nhớ Chúa luôn là Đấng đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh thăng trầm. Dù chúng tôi đang gặp khó khăn hay vui mừng thì sự hiện diện, tình yêu và ân điển của Chúa vẫn luôn dư dật.

Mặc dù tôi muốn tuyên bố chiến lược củng cố đức tin này là của riêng tôi, nhưng chính Chúa đã truyền dạy chúng ta chia sẻ những câu chuyện để khích lệ thế hế tương lai đặt lòng tin nơi Ngài. Khi dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại tất cả những gì họ nhìn thấy Chúa làm trong quá khứ, họ đã xây dựng chặng đường ký ức của mình bằng lòng tin chắc nơi Chúa.

Dân Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến Đức Chúa Trời giữ đúng lời Ngài hứa khi họ đi theo Ngài (Phục. 4:3-6). Ngài sẽ luôn lắng nghe và đáp lời cầu khẩn của họ (c.7). Vui mừng truyền lại cho thế hệ sau (c.9), dân Y-sơ-ra-ên đã chia sẻ những lời thánh được hà hơi và bảo tồn bởi Đấng Chân Thần (c.10).

Khi kể về sự vĩ đại, lòng thương xót và tình yêu sâu sắc của Chúa, đức tin của chúng ta và người khác được củng cố bằng sự khẳng định về lòng thành tín không đổi dời của Ngài.